top of page

§1
PRZEPISY OGÓLNE
1. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje o stosowaniu plików cookies i narzędzi analitycznych.
2 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej HobaYoga jest Sp. z oo. Nordnex, NIP 9522215738
Tel. +48 512 577 048
E-mail: hi@hobayoga.com - zwana dalej "Administratorem".
3. Dane osobowe na Stronie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej "RODO".
4. Korzystanie z Serwisu, w tym rejestracja, jest dobrowolne. Podobnie, podanie danych osobowych przez Usługobiorcę korzystającego z Serwisu jest dobrowolne z wyjątkiem:
- zawieranie umów, na zawarcie i realizację Umowy Handlowej lub umowy o świadczenie usług z Administratorem. Podanie danych osobowych w tym przypadku jest wymogiem umownym i jeśli osoba, której dane dotyczą, chce zawrzeć z Administratorem tę umowę, musi podać wymagane dane. Każdorazowo ilość danych wymaganych do zawarcia umowy jest z góry określona na stronie internetowej.
- Obowiązki ustawowe - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych dla celów podatkowych lub rachunkowych), a brak wskazania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tych obowiązków.
5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe przetwarza, w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane :
- przetwarzane zgodnie z przepisami prawa;
- zbierane dla konkretnych, zgodnych z prawem celów i nie podlegają dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 

- są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla których są przetwarzane;
- przetwarzane w sposób zapewniający niezbędne bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania, a także ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnej wadze prawdopodobieństwa i zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
§2
PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
1. administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy - i w zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków:
- osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub kilku określonych celach;
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub jeżeli jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych;
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osoby trzecie, chyba że wobec tych interesów przeważają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osobą, której dane dotyczą, jest dziecko.
2 Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych wymaga każdorazowo co najmniej jednego z wyżej wymienionych atrybutów. Szczególne podstawy przetwarzania danych osobowych Klienta to.
§3
CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH
 

1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres, a także odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez tego Klienta w ramach strony internetowej. Przykładowo, jeśli Klient zdecyduje się na rejestrację, jego dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach na następujących podstawach, okresach i w następującym zakresie:
Cel przetwarzania danych
Podstawa prawna przetwarzania danych
/ okres przechowywania danych
Zakres przetwarzanych danych
Wysyłanie wiadomości e-mail w ramach usługi newslettera
Art. 6 ust. 1 b. a) Rozporządzenie RODO (zgoda)
Dane są przechowywane do czasu, gdy osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych w tym celu. Adres e-mail, adres IP, ID-ID


§4
PROFILOWANIE
1. administrator może wykorzystywać profilowanie w celach marketingowych, przy czym decyzje podejmowane na podstawie profilowania nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy handlowej lub możliwości korzystania z usług w ramach strony internetowej. Efektem stosowania profilowania może być np. udzielenie osobie rabatu, przesłanie kodu rabatowego, przypomnienie o oczekujących zakupach, przesłanie oferty produktowej, która może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby, lub zaoferowanie lepszych warunków w porównaniu do 
 

ze standardową ofertą serwisu. Mimo profilowania to dana osoba swobodnie decyduje, czy chce skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu lub korzystniejszych warunków i dokonać zakupu.
2. Profilowanie polega na automatycznej analizie lub przewidywaniu zachowania osoby na stronie internetowej Portalu lub poprzez analizę dotychczasowej historii czynności wykonywanych na Portalu. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc wysłać jej np. kod rabatowy.
3 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo nie poddać się decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i która wywołuje wobec niej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
§6
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, eliminacji lub przeniesienia - osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, eliminacji ("prawo do bycia zapomnianym") lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych. Szczegółowe warunki korzystania z ww. praw określają art. 15-21 rozporządzenia RODO.
2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora Danych na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w formie i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Prawo sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) e) (interes publiczny lub cele społeczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie niniejszego regulaminu. Administrator w takim przypadku nie ma już prawa przetwarzać tych danych osobowych, chyba że udowodni istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 

5. W celu skorzystania z praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, można skontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie stosownego komunikatu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Administratora, o którym mowa w ust. 1.
§7
PLIKI COOKIE, DANE OPERACYJNE I ANALITYKA
1. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Portal (np. na dysku twardym komputera, laptopa lub karcie pamięci smartfona - w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzysta osoba odwiedzająca naszą stronę). Szczegóły dotyczące plików cookies i historii ich powstawania można znaleźć w szczególności tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
2. administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies, gdy
odwiedzin z witryny, w następujących celach:
- identyfikujące Klientów jako użytkowników i wskazujące, że są oni upoważnieni;
- pamiętając o najnowszych działaniach w ramach stron internetowych Portalu;
- w celu zapamiętania danych z wypełnionych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych do logowania;
- dostosowywania zawartości strony do osobistych preferencji Klienta (np. w zakresie kolorystyki, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej;
- prowadzenie anonimowych statystyk obrazujących sposób korzystania przez Strony z Serwisu;
3. Standardowo większość dostępnych na rynku przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zgodę na przechowywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia zasad korzystania z plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Oznacza to, że możliwe jest np. częściowe ograniczenie (np. czasowe) lub całkowite wyłączenie przechowywania plików cookies - w tym ostatnim przypadku może to jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności Portalu.
4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies przez nasz Portal - zgodnie z prawem zgoda taka może być wyrażona również poprzez ustawienia przeglądarki. W przypadku braku takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

5. Szczegóły dotyczące zmiany ustawień plików cookies oraz samodzielnego usuwania plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdują się w sekcji pomocy przeglądarki internetowej.
6. Administrator może korzystać z Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), usługi Piksel Facebook dostarczanej przez Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) oraz usługi Heatmaps dostarczanej przez HeatMap, Inc. Usługi te pomagają Administratorowi w analizie ruchu na stronie internetowej. Dane zbierane w ramach ww. usług są przetwarzane anonimowo, (są to tzw. dane transakcyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) w celu generowania statystyk pomocnych w zarządzaniu stroną.
Dane te są zbiorcze i anonimowe, tzn. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzającej stronę internetową Portalu. Za pomocą ww. usług Administrator zbiera dane takie jak źródło i kanał odwiedzin, a także ich zachowanie na stronie internetowej, informacje o urządzeniach i przeglądarkach, z których dana strona jest odwiedzana, dane IP, a także domena, dane geograficzne i demograficzne (wiek, płeć), zainteresowania.
7. Osoba ta może w prosty sposób zablokować ogólny dostęp Google Analytics do informacji o jej aktywności na stronie - w tym celu można zainstalować aplikację przeglądarkową firmy Google Inc. udostępnioną tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

bottom of page